Põhikiri

OÜ JÕELÄHTME VARAHALDUS PÕHIKIRI

§ 1. Ärinimi ja asukoht
 
(1) Osaühingu ärinimi on: OÜ Jõelähtme Varahaldus.
 
(2) Ühingu asukoht on: Eesti Vabariik, Harjumaa, Jõelähtme vald, Loo alevik, 74201.
 
§ 2. Tegevusalad
 
(1) Ühingu tegevusalad on:
 
1) kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide haldamine ning nende üürile-, rendile- ja kasutusse andmine;
2) kinnis- ja vallasvara arendus, ost, müük, vahendus, nimetatuga seotud teenused ja nende vahendamine.
 
§ 3. Õiguslik seisund
 
(1) Ühing on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja  osanike koosoleku otsustest.
 
(2) Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
 
(3) Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest.
 
(4) Osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt.
 
(5) Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis seonduvad tema tegevusega ja mis otseselt või kaudselt on ühingule vajalikud. Ühing võib sealjuures omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid, neis seaduses ettenähtud vormis osaleda ning asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.
 
(6) Ühingul on oma nimega pitsat ning kaubamärk.
 
§ 4. Osakapital ja osad
 
(1) Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on kuus miljonit (6000000.-) eesti krooni. Osaühingu maksimumkapital on kakskümmend neli miljonit (24000000.-) eesti krooni.
 
(2) Osakapital jaguneb osadeks, millest iga osa väikseim nimiväärtus on 100 krooni.
 
(3) Igal osanikul võib olla vaid üks osa võrdse või erineva täiskordse nimiväärtusega.
 
(4) Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt tema esialgse osa nimiväärtus.
 
(5) Osa kohta ei või välja anda väärtpaberit.
 
(6) Ühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda ühingu pangaarvele. Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla ühingule osutatav teenus ega tehtav töö ega ka asutajate tegevus ühingu asutamisel. Osa eest tasutavat summat ei või tasaarvestada töötasu, honorari ega teiste sarnaste väljamaksetega asutatavast ühingust ega muude nõuetega asutatava ühingu vastu. Mitterahalise sissemakse väärtus hinnatakse ekspertiisi- või hindamisaktiga, mis tellitakse vastavaid erialaseid teadmisi ja oskusi omavalt ekspertiisi- või hindamisteenuseid osutavalt isikult. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Pärast audiitori arvamuse esitamist sõlmib mitterahalise sissemakse tasuja ühinguga lepingu sissemakse eseme ühingule üleandmise kohta.
 
(7) Kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab seaduses ettenähtud piiri või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor, kes esitab arvamuse selle kohta,  et sissemakse pole ühingule osutatav teenus ega ühingule tehtav töö ja  kas sissemakse vastab Äriseadustiku §-s 142 nimetatud nõuetele.
 
§ 5. Osaniku õigused
 
(1) Osanike häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega.
 
(2) Osa iga 100 (ükssada) krooni annab ühe hääle.
 
(3) Osa annab osanikule õiguse osaleda ühingu juhtimises ning kasumi ja ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud õigused.
 
(4) Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
 
(5) Osa võõrandamise tehing peab olema kirjalik.
 
(6) Osa võib pantida vaid osanike koosoleku otsuse alusel.
 
(7) Osanike otsusega antud nõusolekul võib võõrandada osa oma osast kolmandale isikule.
 
(8) Osast osa võõrandamisel teisele osanikule ei ole osanike nõusolek vajalik.
 
(9) Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele, kui seda otsustavad osanikud.
 
(10) Kui ühing on keeldunud osa üleandmisest pärijatele, tuleb pärijatele maksta välja hüvitis osa eest kuue kuu jooksul pärast pärijate poolt sellekohase kirjaliku avalduse esitamist.
 
§ 6. Osanike koosolek
 
(1) Osanike koosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) osakapitali suurendamine või vähendamine;
3) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
5) osa võõrandamine kolmandale isikule ja osa pantimine või koormamine;
6) audiitori valimine;
7) erikontrolli määramine;
8) juhatuse või nõukogu liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes ühingu esindaja määramine;
9) ühingu lõpetamise otsustamine;
10) muude seadusega või käesoleva põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
 
(2) Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
 
(3) Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest ja see jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.
 
(4) Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes.
 
(5) Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja ühingu vahel tehingu tegemist. Esindatuse määramisel selle osaniku hääli ei arvestata.
 
§ 7. Osanike otsus ilma koosolekuta
 
(1) Osanikel on õigus vastu võtta põhikirja § 6 lõikes 1 loetlemata otsuseid koosolekut kokku kutsumata.
 
(2) Eelmises punktis nimetatud otsuse eelnõu saadab juhatus kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
 
(3) Otsus ilma koosolekut kokku kutsumata on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike häältest.
 
§ 8. Juhatus
 
(1) Juhatus on ühingu juhtimisorgan, mis esindab ning juhib ühingut.
 
(2) Juhatusel võib olla üks (juhataja) kuni kolm liiget, kusjuures juhatuse liige ei pea olema osanik.
 
(3) Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik või muu isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.
 
(4) Juhatuse liikmed valib kuni kolmeks aastaks ja kutsub tagasi nõukogu.
 
(5) Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
 
(6) Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku või saadab osanikele otsuse eelnõu kirjalikult ilma koosolekut kokku kutsumata.
 
(7) Juhatus on kohustatud osanike koosoleku kokku kutsuma, kui ühingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui äriseadustiku § 136 nimetatud osakapitali suurus;
seda nõuab ühingu nõukogu või seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.
 
(8) Kui juhatus ei kutsu kokku osanike koosolekut ühe kuu jooksul nõukogu või osanike kirjaliku nõude saamisest, on nõukogul või osanikel õigus ise koosolek kokku kutsuda.
 
(9) Juhatus peab osanike nimekirja, milles tuleb näidata osanike nimed, aadressid ja isikukoodid, viimaste puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja –aasta.
 
(10) Osanike nimekirjaga võivad tutvuda osanikud, juhatuse ja nõukogu liikmed ning pädevad riigiasutused, samuti teised isikud, kellel on õigustatud huvi.
 
(11) Juhatuse liikmed peavad hoidma ühingu ärisaladust.
 
(12) Kinnisasjade ning vallasasjade võõrandamine ja koormamine on lubatud ainult nõukogu eelneval nõusolekul.
 
§ 9. Nõukogu
 
(1) Ühingul on nõukogu.
 
(2) Nõukogul on kuni 5 (viis) liiget.
 
(3) Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi osanike koosolek. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
 
(4) Nõukogu planeerib osaühingu tegevust ja korraldab osaühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
 
(5) Nõukogu valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed.
 
(6) Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
 
§ 10. Audiitor
 
(1) Ühing valib audiitori, kui see on seaduses ette nähtud või kui seda otsustab osanike koosolek.
 
§ 11. Reservkapital
 
(1) Ühing moodustab reservkapitali iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja käesoleva põhikirja alusel.
 
(2) Reservkapitali suurus ei või olla väiksem kui 1/10 osakapitalist.
 
(3) Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist.
 
(4) Reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitalist ja seda võib osanike otsusel kasutada kahjumi katmiseks või osakapitali suurendamiseks.
 
(5) Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid.
 
§ 12. Ühingu lõpetamine
 
(1) Ühing on asutatud vaba tahte alusel määramata tähtajaks.
 
(2) Ühing lõpetatakse:
1) osanike otsusel;
2) kohtuotsusega;
3) netovara vähenemisel alla seaduses nimetatud osakapitali suuruse või
4) teistel seaduses ettenähtud alustel.
 
§ 13. Põhikirja kehtivus
 
(1) Kui käesoleva põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.